Styrelse och stadgar

Verkets styrelse 2019

Viktor Heed, Peter Högberg, Linus Elldegren,
Jean-Louis Proust, Lisa Nylund, Lo Andersson, Marcus Lundin.


 

Föreningens stadgar

§ 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Verket och har sitt säte i Umeå. Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen syftar till att tillgodose sina medlemmars lokalbehov i form av replokaler samt att vara en plattform för kulturaktiviteter, framförallt musik. Föreningen skall anordna och stödja kulturarrange­mang.

§ 3 Medlemmar

Föreningens medlemmar utgörs av de som betalat in medlemsavgiften. Som medlem kan man, i mån av utrymme, även nyttja någon av föreningens replokaler. För att få tillträde till replokalerna måste ett separat hyreskontrakt undertecknas.

§ 4 Medlemsavgift

En årsavgift ska betalas av medlemmarna. Nivån på avgiften fastställs av årsmötet.

§ 5 Utträde

Medlem som ej betalar in den årliga årsavgiften anses inte längre vara medlem i föreningen.

§ 6 Uteslutning av medlem

Medlem som uppenbarligen motarbetar föreningen eller på annat sätt skadar föreningen kan på förslag av styrelsen uteslutas av årsmötet. Utesluten medlem förlorar omedelbart rätten att delta i över­läggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 7 Avgång

Medlemskapet upphör alltid vid räkenskapsårets slut.

§ 8 Medlemsmöte

Medlemsmötet är öppet för alla medlemmar och sammankallas efter beslut av styrelsen. Medlem­smötet kan föreslå styrelsen att fatta beslut i olika riktningar men medlemsmötet kan dock inte fatta för föreningen bindande beslut. Om styrelsen överlåter beslut till medlemsmötet är dock medlemsmötets beslut i dessa frågor gällande. Styrelsen bör i mesta möjliga mån gå medlemsmötenas rådgivande beslut till mötes.

§ 9 Årsmötet

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast den sista mars. Varje medlem har en röst vid årsmötet. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Val av ledamöter/suppleanter till styrelsen.
 12. Val av revisorer samt suppleanter.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tjugo procent av medlemmarna så begär, skall extra årsmöte utlysas för visst bestämt ändamål.

§ 10 Valberedning

Till ledamöter intill nästkommande ordinarie årsmöte utses två ordinarie ledamöter samt en supple­ant.

§ 11 Styrelsen

Styrelsen är föreningen Verkets verkställande organ mellan årsmötena med ansvar för den löpande verksamheten. Styrelsen består av ett udda antal ordinarie ledamöter samt minst en suppleant. Vid val av styrelseledamöter skall jämn könsfördelning eftersträvas. Årsmötet utser styrelsen och styrelsens mandattid löper fram till nästkommande årsmöte. Styrelsen är självorganiserande i bestämmande med och av lämpliga ansvarsfunktioner. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.

§ 12 Revisor

En revisor och en suppleant utses av årsmötet för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte. Revisorn skall verkställa revisionen samt avge en revisionsberättelse senast två veckor före det or­dinarie årsmötet.

§ 13 Räkenskap/årsredovisning

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Årsredovisning skall upprättas av styrelsen och vara revisorn tillhanda senast en månad före det ordinarie årsmötet.

§ 14 Motioner

Medlem som önskar att ett visst ärende, motion, skall behandlas vid det ordinarie årsmötet, skall senast en månad före ordinarie årsmöte anmäla detta till styrelsen.
Motioner kan skickas in från utlysning av årsmöte fram till 14 dagar innan (motionsstopp), och ska sedan skickas ut till Verkets medlemmar på mejllistan.
Inför extrainsatt årsmöte blir motionsstopp 7 dagar innan.
Styrelsen är skyldig att i god tid upplysa medlemmarna när motionstiden går ut.

§ 15 Stadgeändringar

Stadgar kan ändras genom beslut på årsmötet. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i före­ningen har förenat sig om det eller, om det har fattats på två på varandra följande årsmöten och/eller extra årsmöten, och på det senare mötet biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

§ 16 Upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Minst två veckor innan medlemsmöte som handlar om upplös­ning skall kallelse vara medlemmarna tillhanda. När föreningens verksamhet upplöses skall till­gångarna gå till verksamhet med liknande ändamål eller till välgörenhet.

antagna 2009-02-28
reviderade 2016-02-14