Verkets värdegrund

Vår värdegrund

Verkets värdegrund speglar föreningens etiska utgångspunkt såväl som föreningens ambitioner. Arbetet utgår alltid utifrån ett tryggt, jämställt och inkluderande perspektiv. Värdegrunden tillämpas kontinuerligt i samband med föreningens möten, utveckling av verksamheten, val av samarbetspartners samt vid extern uthyrning av lokalen.


 

Värdegrundens mål

Verket arbetar för en musikscen och ett kulturhus där alla kan ta lika mycket plats oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, ålder, ekonomi eller tidigare kunskaper. Målet är alltid att skapa tryggare rum där människor kan skapa- och vistas, utifrån deras egna förutsättningar.

Värdegrundens metoder
  • Verket arbetar kontinuerligt för att skapa en mer jämställd och inkluderande musikscen. Det betyder att arrangemang som innehåller en diversitet gällande vilka kroppar som ges plats på scen, ges förtur. Sådana beslut tas om flera arrangemang konkurrerar om samma datum. Alla beslut gällande arrangemang klubbas på föreningens medlemsmöten som hålls en gång i månaden.
  • Verket strävar även efter att lyfta fram nya musiker och arrangörer samt andra personer som är i behov av alternativa rum.
  • För att göra konsten tillgänglig för alla, både vad gäller konsumerande och producerande, arbetar Verket med låga kostnader vid hyrande av lokal samt vid entréavgifter till arrangemang.
  • Verket samarbetar främst med andra aktörer som arbetar för att skapa en mer jämställd och inkluderande musikscen samt värld.
  • När det gäller målet att skapa ett tryggare rum, praktiseras detta främst genom Verkets Safer Spaces Policy. Policyn ger oss rätten att avlägsna de personer som skapar otrygghet i Verkets lokal. Policyn ger oss även rätten att porta de personer som utfört fysiskt eller psykiskt våld.
    Se Safer Spaces Policy för mer information.