Verkets värdegrund

Vår värdegrund

Om värdegrunden
Verkets värdegrund speglar föreningens etiska utgångspunkt såväl som våra ambitioner och utvecklande av verksamheten. Vi strävar efter att arbeta kontinuerligt med tillsättning av värdegrunden i samband med årsmöten, medlemsmöten samt val av samarbetspartners/extern uthyrning av lokalen.

 Vad vi vill
Verkets vision är en musikscen där alla kan ta lika mycket plats oberoende av könsidentitet och uttryck, etnicitet, klass, sexuell läggning eller ålder. Vår vision är en mångfacetterad brukarstyrd verksamhet, inom vilken var person kan ta del utifrån sina egna förutsättningar. Vårt mål är att skapa tryggare rum, en målsättning som är en viktig grund i vår målbild för vår verksamhet.

Vad vi gör
Verket strävar efter att lyfta fram nya musiker och arrangörer samt personer som bedriver en verksamhet/musicerande som är i behov av alternativa rum. Vi arbetar utifrån en icke-kommersiell tanke, en begränsning av entréavgifter för arrangemang omsätter denna värdering i praktiken. Vårt kontinuerliga arbete för att skapa en mer jämställd scen bedrivs dels genom medlemsmötets beslutanderätt angående arrangemang i lokalerna. Arrangemang med en diversitet i vilka kroppar som ges plats på scen ges förtur. Dels genom riktad verksamhet/samarbeten med (andra) aktörer som arbetar med att lyfta fram underrepresenterade grupper inom musikscenen. Målet att skapa ett tryggare rum praktiseras främst genom vår policy. Policyn ger oss rätt att avlägsna personer från lokalen samt vid övertramp rörande (sexuellt)våld fysiskt och/eller psykiskt ger Verket rätt att porta folk från lokalerna.