Om Verket

Verket | Arrangemangsinformation | Stadgar | Styrelse | Medlemskap

Verket

Föreningen Verket bildades i slutet av 2006 och flyttade in sina lokaler på Västra Strandgatan några månader senare. Föreningen har sedan starten aktivt arbetat för att fylla behovet av en oberoende konsertlokal för alternativ musik i Umeå (d.v.s. en lokal som kan användas av alla – oberoende av kön, klass, etnicitet, ålder eller musikalisk genre), samt att fylla behovet av en fungerande brukarstyrd replokalsverksamhet. 2013 flyttade föreningen till nya lokaler På Umestan 139 där Verksamheten pågick fram till och med maj 2018 då föreningen var tvungna att flytta ut ur lokalerna då det rörde sig om ett rivningskontrakt och marken ska användas till annat. Verket som förening finns dock fortfarande och arbetar för tillfället med att hitta nya lokaler att bedriva verksamheten i.

Lokalen, med samma namn som föreningen, är idag en central samlingspunkt för Umeås musiker och musikintresserade och omfattar 3 st replokaler, en konsertscen och en kafé-yta. Förutom replokalsverksamheten används Verket också löpande till olika former av arrangemang. Konserter, föreläsningar, konstutställningar, workshops och kurser har avlöst varandra under åren, och det är uppenbart att föreningen på kort tid blivit en av Umeås viktigaste och mest aktiva föreningar för alternativ kultur och musik (under 2017 spelade 144 unika band på Verkets scen).

Lokalerna är utrustade med en ramp utan räcke till entrédörren och bron som rampen går upp till har ett begränsat svängningsutrymme. Den delen av lokalen där spelningar arrangeras består främst av en öppen yta, medan resterande delar av lokalerna är möjliga att navigera med elstol; ramp finns till den delen av lokalen. Toalett anpassad för personer med funktionsvariationer finns ej. Vi undersöker för tillfället möjligheter till att förbättra lokalernas utformning.

Anställda eller styrelsen i föreningen ordnar sällan egna arrangemang på Verket – istället är tanken att aktiva medlemmar ska använda oss som plattform för att ordna egna arrangemang i lokalerna. I tider när allt kostar pengar och kulturen flyttas längre och längre bort från medborgarna tycker vi det är viktigt att Verket ska vara en frizon där vem som helst ska kunna arrangera spelningar eller andra kulturarrangemang.

Verket drivs som ett kooperativ och våra medlemmar träffas varje månad för att fatta gemensamma beslut runt verksamheten. Allt arbete med föreningen och dess lokaler sker ideellt utöver det som våra anställda gör. Föreningen har ett verksamhetsbidrag, vilket innebär att vi har två deltidsanställda som jobbar med att bistå arrangörer som vill ordna egna kulturarrangemang i lokalerna samt att förbättra verksamheten. Varför vänta på att andra ska producera kultur när du själv kan göra det – på egna villkor? Du behöver vara medlem i föreningen för att arrangera saker på Verket, så hör av dig om du är peppad på att göra något! Vi backar upp dig.

Vår värdegrund

Om värdegrunden
Verkets värdegrund speglar föreningens etiska utgångspunkt såväl som våra ambitioner och utvecklande av verksamheten. Vi strävar efter att arbeta kontinuerligt med tillsättning av värdegrunden i samband med årsmöten, medlemsmöten samt val av samarbetspartners/extern uthyrning av lokalen.

 Vad vi vill
Verkets vision är en musikscen där alla kan ta lika mycket plats oberoende av könsidentitet och uttryck, etnicitet, klass, sexuell läggning eller ålder. Vår vision är en mångfacetterad brukarstyrd verksamhet, inom vilken var person kan ta del utifrån sina egna förutsättningar. Vårt mål är att skapa tryggare rum, en målsättning som är en viktig grund i vår målbild för vår verksamhet.

Vad vi gör
Verket strävar efter att lyfta fram nya musiker och arrangörer samt personer som bedriver en verksamhet/musicerande som är i behov av alternativa rum. Vi arbetar utifrån en icke-kommersiell tanke, en begränsning av entréavgifter för arrangemang omsätter denna värdering i praktiken. Vårt kontinuerliga arbete för att skapa en mer jämställd scen bedrivs dels genom medlemsmötets beslutanderätt angående arrangemang i lokalerna. Arrangemang med en diversitet i vilka kroppar som ges plats på scen ges förtur. Dels genom riktad verksamhet/samarbeten med (andra) aktörer som arbetar med att lyfta fram underrepresenterade grupper inom musikscenen. Målet att skapa ett tryggare rum praktiseras främst genom vår policy. Policyn ger oss rätt att avlägsna personer från lokalen samt vid övertramp rörande (sexuellt)våld fysiskt och/eller psykiskt ger Verket rätt att porta folk från lokalerna.

Medlemskap

Verket är en brukarstyrd organisation som styrs av våra medlemmar genom medlemsmöten arrangör- och verksamhetsgrupper. Vill du bli en del av gemenskapen; mejla ditt namn, personnummer, adress och mobiltelefonnummer till verketforening@gmail.com och sätt in medlemsavgiften (50kr eller mer) på plusgirokonto (Nordea) 302688-7

Information till arrangörer på Verket

Det är väldigt enkelt att arrangera spelningar på Verket. Allt som du behöver veta som arrangör står att läsa i kontraktet som samtliga arrangörer måste skriva under innan nyckeln till Verket överlämnas. Här finns information om kostnader, regler, utrustning,  jämställdhetspolicy, alkoholpolicy etc.

Läs här: Kontrakt rörande aktiviteter på Verket (15-03-01)

Städschema finns här: Checklista för städning av Verket (PDF)

OBS! Arrangörer som avbokar gig med kortare än tre veckors varsel måste betala 500 kr till Verket. Den som inte betalar får heller inte boka Verket igen förrän avgiften är betald.

Denna regel är till för att våra ljudtekniker ska ha en dräglig arbetsmiljö och för att Verket inte ska stå tomt i onödan. Pengarna från sena avbokningar tillfaller den ljudtekniker som skulle jobbat.

Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Verket

§ 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Verket och har sitt säte i Umeå.

Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen syftar till att tillgodose sina medlemmars lokalbehov i form av replokaler samt att vara en plattform för kulturaktiviteter, framförallt musik. Föreningen skall anordna och stödja kulturarrange­mang.

§ 3 Medlemmar

Föreningens medlemmar utgörs av de som betalat in medlemsavgiften. Som medlem kan man, i mån av utrymme, även nyttja någon av föreningens replokaler. För att få tillträde till replokalerna måste ett separat hyreskontrakt undertecknas.

§ 4 Medlemsavgift

En årsavgift ska betalas av medlemmarna. Nivån på avgiften fastställs av årsmötet.

§ 5 Utträde

Medlem som ej betalar in den årliga årsavgiften anses inte längre vara medlem i föreningen.

§ 6 Uteslutning av medlem

Medlem som uppenbarligen motarbetar föreningen eller på annat sätt skadar föreningen kan på förslag av styrelsen uteslutas av årsmötet. Utesluten medlem förlorar omedelbart rätten att delta i över­läggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 7 Avgång

Medlemskapet upphör alltid vid räkenskapsårets slut.

§ 8 Medlemsmöte

Medlemsmötet är öppet för alla medlemmar och sammankallas efter beslut av styrelsen. Medlem­smötet kan föreslå styrelsen att fatta beslut i olika riktningar men medlemsmötet kan dock inte fatta för föreningen bindande beslut. Om styrelsen överlåter beslut till medlemsmötet är dock medlemsmötets beslut i dessa frågor gällande. Styrelsen bör i mesta möjliga mån gå medlemsmötenas rådgivande beslut till mötes.

§ 9 Årsmötet

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast den sista mars. Varje medlem har en röst vid årsmötet. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Val av ledamöter/suppleanter till styrelsen.
 12. Val av revisorer samt suppleanter.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tjugo procent av medlemmarna så begär, skall extra årsmöte utlysas för visst bestämt ändamål.

§ 10 Valberedning

Till ledamöter intill nästkommande ordinarie årsmöte utses två ordinarie ledamöter samt en supple­ant.

§ 11 Styrelsen

Styrelsen är föreningen Verkets verkställande organ mellan årsmötena med ansvar för den löpande verksamheten. Styrelsen består av ett udda antal ordinarie ledamöter samt minst en suppleant. Vid val av styrelseledamöter skall jämn könsfördelning eftersträvas. Årsmötet utser styrelsen och styrelsens mandattid löper fram till nästkommande årsmöte. Styrelsen är självorganiserande i bestämmande med och av lämpliga ansvarsfunktioner. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.

§ 12 Revisor

En revisor och en suppleant utses av årsmötet för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte. Revisorn skall verkställa revisionen samt avge en revisionsberättelse senast två veckor före det or­dinarie årsmötet.

§ 13 Räkenskap/årsredovisning

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Årsredovisning skall upprättas av styrelsen och vara revisorn tillhanda senast en månad före det ordinarie årsmötet.

§ 14 Motioner

Medlem som önskar att ett visst ärende, motion, skall behandlas vid det ordinarie årsmötet, skall senast en månad före ordinarie årsmöte anmäla detta till styrelsen.
Motioner kan skickas in från utlysning av årsmöte fram till 14 dagar innan (motionsstopp), och ska sedan skickas ut till Verkets medlemmar på mejllistan.
Inför extrainsatt årsmöte blir motionsstopp 7 dagar innan.
Styrelsen är skyldig att i god tid upplysa medlemmarna när motionstiden går ut.

§ 15 Stadgeändringar

Stadgar kan ändras genom beslut på årsmötet. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i före­ningen har förenat sig om det eller, om det har fattats på två på varandra följande årsmöten och/eller extra årsmöten, och på det senare mötet biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

§ 16 Upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Minst två veckor innan medlemsmöte som handlar om upplös­ning skall kallelse vara medlemmarna tillhanda. När föreningens verksamhet upplöses skall till­gångarna gå till verksamhet med liknande ändamål eller till välgörenhet.

antagna 2009-02-28
reviderade 2016-02-14

Styrelsen

Styrelsen 2018 består av följande medlemmar: Viktor Heed, Krister Mörtsell, Linus Elldegren, Lo Andersson, Jean-Louis Proust, Lisa Nylund, Malin Strömberg, Ludvig Eriksson, Linnea Wallsson.

2 comments

 1. Pingback: Stadga uppe! ∤ Verket Umeå
 2. Pingback: Kallelse till Verkets årsmöte 2018 18 Mars 14:00 på Verket! |