Safer Spaces

Att skapa en tryggare miljö

Verket strävar efter att vara en trygg och välkomnande plats med ett klimat
som står i kontrast mot de sexistiska, rasistiska, homo-/transfoba och övriga förtryckande normer som finns i vårt samhälle. För att kunna skapa en trygg miljö där alla personer kan ta plats och delta i verksamheten på samma villkor, har vi utformat denna policy. Vi förväntar oss att verkets medlemmar och besökare gör sitt bästa för att upprätthålla denna policy och därigenom deltar i att skapa en gemenskap som bygger på ömsesidig respekt.Vi grundar denna policy på följande punkter

 Respektera andras fysiska och emotionella gränser.

 Alkohol är ingen ursäkt för ett dåligt beteende – lär dig dina egna gränser.

 Anta inte någons könstillhörighet eller pronomen.

 Respektera andras tankar och åsikter så länge de inte bryter mot verkets värdegrund.

 Var mottaglig för kritik från personer som upplever ditt beteende som problematiskt.

 Om du tror att någon annan mår dåligt – tveka inte att fråga hur den mår.

 Var medveten om dig själv och hur du känner dig. Om du behöver hjälp, tveka inte att be någon på plats om hjälp eller kontakta en vän.

 Respektera huset och området runtomkring eftersom det är till för alla. Verket ska inte vara en plats för fysiskt eller verbalt våld, detta innebär att en inte får vidröra andra personer utan deras tillåtelse eller på annat sätt få människor att känna sig obekväma och exkluderade genom förtryckande beteende.

Vi definierar förtryckande beteende som handlingar som kan uppfattas förminskande, marginaliserande eller bortstötande. Handlingar som hotar eller skadar någon och/eller diskriminerar på grund av funktion, ålder, utbildning, kön, språk, nationalitet, personligt uttryck, sexuell läggning eller andra faktorer.

Tillsynes ”harmlösa” skämt, språkbruk eller dylika beteenden kan samtidigt fungera som en del av ett större förtryck och exkludera människor vilket kräver att vi arbetar kritiskt och förebyggande i vår gemenskap. Då vi inser att vi inte kan vara helt fristående från förtryckande strukturer i samhället uppmanar vi alla att vara medvetna om att handlingar kan påverka andra negativt, oavsett vad avsikten med handlingen var. Lyssna och ändra beteende om någon säger det till dig eller om du själv märker att du gör någon obekväm.

Verket har en nolltoleranspolicy mot sexuellt och/eller fysiskt våld, detta involverar ihärdiga trakasserier samt hot om sexuellt/fysiskt våld. Den som överträder dessa gränser ska bli ombedd att lämna Verket, och kan komma att bli portad från deltagande i verksamheten. Arrangörer och andra personer på plats är berättigade att genomdriva att detta följs upp.

Verket är ingen domstol, vid situationer där ord står mot ord har vi tagit ett ideologiskt beslut att lita på överlevaren (den som blivit utsatt av en förövare), detta gäller även om övergrepp har skett utanför verkets lokaler. Vid överträdelse av policyn förväntas det i första hand att personen ska ändra på sitt beteende alternativt bli tillfrågad om att lämna lokalen för kvällen. Vid grövre överträdelser ska personen i fråga omedelbart lämna lokalen och beslut om huruvida personen bör portas ska diskuteras på ett medlemsmöte. Önskvärt är att personen ifråga inte befinner sig i lokalen tills beslut har tagits.

Om du vill kontakta verket angående upplevelser som berör den här policyn och inte vill/kan/orkar prata med personer på plats, eller om du har frågor rörande policyn/arrangörers hanteringar av policyn, uppmuntrar vi dig att höra av dig till: saferspacesverket@gmail.com

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>